fbpx

Algemene voorwaarden

1. Begripsbepaling

1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de True Self Academy.
1.2. Academy: True Self Academy (KvK nr. 66114845) bereikbaar via: Postbus 3460, 1001 AG Amsterdam, Van Beuningenlaan 33, 3953 BP Maarsbergen of info@trueselfacademy.nl.
1.3. Deelnemer: degene die aan een training van de Academy deelneemt.
1.4. Training: online cursussen, ééndaagse workshops en/of een driedaagse trainingen waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving.
1.5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Academy en een Deelnemer.
1.6. Partijen: de Academy en Deelnemer tezamen.
1.7. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen de Academy en Deelnemer.
3.2. Eventuele afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden de Academy slechts indien deze door de Academy schriftelijk zijn bevestigd.

4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. Met de Academy gesloten Overeenkomsten leiden voor de Academy tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. De Academy zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. De Academy is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als de Academy voor de uitvoering van een met de Academy gesloten overeenkomst derden inschakelt, is de Academy gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Toegang en beschikbaarheid online cursussen

5.1. De Deelnemer krijgt toegang tot de online cursus door te registreren op de manier zoals omschreven op de website. De Deelnemer heeft na registratie en betaling direct toegang tot de cursus middels een aan het e-mail adres gekoppeld wachtwoord.
5.2. De online cursus bestaat er uit dat de Deelnemer toegang krijgt tot de leeromgeving, waarop de Deelnemer de cursus kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.
5.3. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Academy aan de Deelnemer een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de cursus met de daarbij behoren Content te gebruiken voor persoonlijke studiedoeleinden.
5.4. De Academy stelt de cursus voor de duur van ten minste 12 maanden beschikbaar op basis van een inspanningsverplichting. De Academy geeft geen garantie dat de website en de cursus te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. De Academy is tegenover de Deelnemer op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het(tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus.
5.5. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuren deugdelijke en telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de Content.
5.6. De Academy is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Deelnemer de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.
5.7. De Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden binnen de website.

6. Toegang workshops en driedaagse trainingen

6.1. Na inschrijving en betaling zijn de eendaagse workshops voor iedereen toegankelijk die de bijbehorende online cursus heeft afgenomen.
6.2. De driedaagse training is voor iedereen toegankelijk na inschrijving, betaling en een kennismakingsgesprek. In het (telefonische)kennismakingsgesprek worden naast leerdoelen ook de geschiktheid besproken. Bij geschiktheid gaat het over eventuele medische aandoeningen en/of medicijngebruik die aanpassingen vergen van programma onderdelen. Dit geldt onder meer voor medicatie voor hoge bloeddruk, anti depressiva en/of betablokkers. Ook behandeling bij een psychiater, psycholoog of therapeut voor psychoses, schizofrenie, borderline, angststoornissen of PTSS vergt aanpassingen van programma onderdelen, evenals zwangerschap.
De Deelnemer verplicht zich in het kennismakingsgesprek hierover alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. Mocht er twijfel over een geschikte constitutie voor deelname aan de training, wordt in overleg contact gezocht met de huisarts of behandelaar. Het advies van de behandelaar wordt daarbij gevolgd.Mocht uit dit gezamenlijke overleg blijken dat het volgen van de training af te raden is, volgt restitutie van het betaalde bedrag minus € 50,- administratie-/ annuleringskosten.

7. Vertrouwelijkheid

7.1. De Academy, haar medewerkers en/of door de Academy ingeschakelde derden zullen de door de Deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

8. Prijzen

8.1. Alle door de Academy genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn bij de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website trueselfacademy.nl

9. Facturering en betaling

9.1. Deelnemer zal aan de Academy verschuldigde bedrag(en) voor de start datum van de Training voldoen. De factuur wordt direct na betaling verzonden.

10. Verplaatsing of annuleringen door de Academy

10.1. De Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een Training opleiding te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de Deelnemer het recht heeft de verplaatste Training, zonder kosten te annuleren. De Deelnemer heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan de Academy betaalde prijs voor de verplaatste Training.
10.2. De Academy is gerechtigd zonder opgave van reden een Training te annuleren, in welk geval de Deelnemer het recht heeft  op terugbetaling van de aan de Academy betaalde prijs voor de geannuleerde Training.

11. Annulering ééndaagse workshop door Deelnemer

11.1. Een ééndaagse workshop kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat de Academy het betaalde bedrag retourneert waarbij de volgende kosten in mindering gebracht worden:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 50,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen één week voor aanvang: 100% van de prijs.
11.2. Een Deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de workshop deelneemt, blijft de Deelnemer de prijs aan de Academy verschuldigd.
11.3. Indien een Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen één week voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
11.4. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarvoor Deelnemer is aangemeld geldt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

12. Annuleringen driedaagse training door Deelnemer

12.1. Een driedaagse training kan uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat de Academy het betaalde bedrag retourneert waarbij de volgende kosten in mindering gebracht worden:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 50,- administratie-/ annuleringskosten;
b. bij annulering binnen zes weken voor aanvang: 50% van de prijs;
c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.
12.2. Een Deelnemer mag zich laten vervangen. Indien een vervanger aan de workshop deelneemt, blijft de Deelnemer de prijs aan de Academy verschuldigd.
12.3. Indien een Deelnemer of diens vervanger zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering binnen één week voor aanvang als genoemd in lid 2 en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
12.4. Niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarvoor Deelnemer is aangemeld geldt als annulering (ook als aan dezelfde activiteit op een later tijdstip wordt deelgenomen).

13. Tussentijdse beëindiging door Deelnemer

13.1. Indien de Deelnemer de Training tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Deelnemer aan de Academy betaalde bedrag.

14. Aansprakelijkheid

14.1. In geval aansprakelijkheid van de Academy mocht komen vast te staan, is de Academy slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
14.2. De Academy is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover lichaamswerk-, sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de Academy trainingen, is de Academy daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of  letselschade in het geval een Deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
14.3. De Academy is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat de Academy bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Deelnemer verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
14.4. De omvang van de aansprakelijkheid van de Academy voor directe schade is steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan de Academy door de verzekeraar van de Academy.
14.5. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Deelnemer het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Academy of diens leidinggevende ondergeschikten.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door de Academy ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft de Academy houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De Deelnemer verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
15.2. De Deelnemer mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

16. Persoonsgegevens

16.1. De Academy verwerkt de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy verklaring.

17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Januari 2020

Privacy verklaring

De True Self Academy (‘de Academy’) begrijpt dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaat de Academy zorgvuldig om met deze informatie. De Academy houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Academy heeft jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt de Academy uit welke gegevens de Academy van jou nodig heeft en waarvoor de Academy ze gebruikt.

Opslag van jouw gegevens

De Academy slaat de persoonsgegevens die de Academy van jou ontvangt op. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die Academy ontvangt bij inschrijving voor een training (ook wanneer dit proces wordt afgebroken), aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met de  Academy opneemt. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verzamelen en bewaren:

 • Naam (voor- en achternaam), e-mailadres, woonadres, telefoonnummer, geboortedatum en bankrekening nummer.
 • Gegevens met betrekking tot de training waarvoor je je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de trainingen en overige informatie die je geeft.
 • Eventuele resultaten en of je de trainingen (met goed gevolg) hebt afgerond.
Gebruik van jouw gegevens

De Academy gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Registratie en administratieve afhandeling van de door jou gekozen training(en).
 • Verzorging van de door jou gekozen trainingen.
 • Analyses uitvoeren zodat de Academy zijn dienstverlening kan verbeteren.
 • Advies geven over een te volgen training.
 • Jou op de hoogte houden van al onze diensten en producten.
 • Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen te reageren.
 • Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
Verdere toelichting
 • De Academy anonimiseert de persoonsgegevens die de Academy gebruikt voor analyses. In onze analyses ben jij daardoor onherkenbaar.
 • De Academy kan jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan zijn accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding is de Academy wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperkt de Academy tot een minimum.
 • De Academy werkt samen met externe dienstverleners, zoals docenten. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw training. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of je gegevens doorgeven aan andere partijen.
 • Tot slot, het kan zijn dat de Academy door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om jouw gegevens te delen. De Academy deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.
Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze trainingen en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegt de Academy alleen toe aan zijn lijst met abonnees als jij hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of jouw voorkeuren kunt aanpassen.

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens

De Academy beschermt jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. De Academy bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. In het belang van het verbeteren van zijn diensten kan de Academy jouw gegevens langer bewaren, maar in dat geval zal de Academy de gegevens altijd anonimiseren.

Jouw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen

Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Daarnaast kun je de Academy vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat de Academy jouw gegevens beperkt gebruikt. De Academy kan digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.

Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op. Online Academy reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleert Academy eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer de Academy volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mag verwijderen, zal de Academy jou dit laten weten en aangeven op welk eerst volgende moment de Academy jouw gegevens wel kan verwijderen.

Klacht

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met jouw gegevens, kun je bij ons een klacht indienen (klik hier voor onze contactgegevens). Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

De True Self Academy maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op jouw computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina’s jij bekijkt en welke opties jij gebruikt. De Academy gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt de Academy gebruik van functionele, analytische en advertentie cookies.

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op jouw computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op jouw computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan de Academy niet controleren of je je hebt afgemeld.

Werking functionele cookies

De Academy gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de Academy snel de juiste informatie toont wanneer je op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die de Academy gebruikt

Het Cookiemelding-cookie onthoudt of jouw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat de Academy hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
Dankzij het Inloggen-cookie kun je inloggen op Jouw Academy.

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt de Academy om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt de Academy om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op jouw computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die de Academy gebruikt
    • Act-On-cookie

   Het Act-On-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt. Hierdoor kan Online Academy relevante informatie delen via bijvoorbeeld e-mail als je deze gegevens hebt achtergelaten voor het downloaden of de aanschaf van een product op zijn website. Lees in het Act-On Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

    • Google AdWords-cookie

   Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie je binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

    • Hotjar-cookie

   Het Hotjar-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan Online Academy de website-ervaring verbeteren. Lees in het Hotjar Privacy Statement  hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

    • Visual Website Optimizer-cookie

   Het Visual Website Optimizer-cookie houdt bij waar je klikt op de website. Hierdoor kan de Academy de website-ervaring verbeteren. Lees in het Visual Website Optimizer Privacy Statement hoe Online Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft de Academy derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst de Academy advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan de Academy met elkaar combineren. Dit doet de Academy zodat we jou, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. De Academy doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die de Academy gebruikt
    • Doubleclick-cookie

   Het Doubleclick-cookie ziet welke pagina’s je bekijkt op onze website, zodat (na acceptatie van advertentiecookies) de Academy en andere partijen advertenties op zijn (partner)websites kan tonen waar jij iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Doubleclick Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

    • Facebook-cookie

   Het Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s je op onze website bezoekt, zodat de Academy (na acceptatie van advertentiecookies) jou op Facebook advertenties kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Ook kan de Academy hiermee zien dat je via een Facebook-advertentie op zijn website bent gekomen. Lees in het Facebook Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

    • Google Analytics-cookie

   Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe je de website gebruikt. Deze informatie gebruikt Online Academy voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar je iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

      • Relay42-cookie

     Het Relay42-cookie houdt bij welke pagina’s je bezoekt, zodat de Academy je voor jou interessante zaken op zijn eigen website kan tonen en (na acceptatie van advertentiecookies) ook advertenties op externe websites kan tonen waar je iets aan kunt hebben, zoals een persoonlijke aanbieding. Lees in het Relay42 Privacy Statement hoe de Academy ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

   Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring

   De Academy kan deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe de Academy jouw gegevens beschermt en gebruikt en welke cookies de Academy gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen.
   Op deze pagina vind je altijd de meest recente informatie. De Academy heeft deze Privacy- en cookieverklaring voor het laatst gewijzigd op 19 januari 2020.

   “Hoe meer ik weet, hoe minder in begrijp!”